Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Karl Marx

                                

                                 Wax figure of Karl Marx

                                                   Photo by Eleftheria Lialios

 

^ Top

« Philosophy | Dissertation von Karl Marx »