Ποιειν Και Πραττειν - create and do

Norb Blei

 

 

              

                             Norb Blei - writer, poet, publisher, in short a human spirit

 

 

                  seven years now,
              hanging from a nail in the barn
                my father's cap and coat
         
                 NORB BLEI (1935-2013)
            (Published in tinywords, 2 October, 2006)


seacht mbliana ar crochadh de thairne sa scioból caidhp is cóta m'athar
(Irish translation: Gabriel Rosenstock)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Top

« Van Gogh on Rue Boyer by Sonja A. Skarstedt | Overload »