Ποιειν Και Πραττειν - create and do

A Selection of poems from Rogha Danta by Gabriel Rosenstock

 

 

Translated from the Irish by Paddy Bushe

 

© 2005 Cló Iar-Chonnachta, this edition

 

 

Abortion

Ginmhilleadh

Yet another unfinished painting

Left by Cézanne in a field

Just outside Aix-en-Provence

Cézanne’s mellow apples slowly rotting

The feathers of the game-birds

Being drained of shape and colour

 

Cézanne’s sky turning morose

 

The canvas sheds

The tears of its unlived life

Pictiúr eile fós nár críochnaíodh

Fágtha ag Cézanne sa ghort

Lasmuigh d’Aix-en-Provence

 

 

Úlla caoine Cézanne ag lobhadh go mall

Cleití na n-éan géim

A gcruth is a ndath á dtréigean

 

 

Spéir Cézanne ag éirí modartha

 

 

Sileann an canbhás

Deora na beatha nár tugadh dó

 

 

 

 

 


Billie Holiday [English translation]

Billie Holiday

You wrung pain

from the height of sweetness

sweetness

from the height of pain

when you were raped at the tender

age of ten

it was the first nail

in the crucifixion of you race, your womanhood

and your art

until at last

your own voice frightened you,

lady in satin.

 

[Trans. Paddy Bushe]

Dfháiscis pian

as sárbhinneas

binneas

as sárphian

nuair a éigníodh thú in aois

do dheich mbliana dhuit

b’in an chéad tairne

i gcéasadh do chine is do bhanúlachta

is d’ealaíne

go dtí sa deireadh

gur scanraigh do ghuth féin tú,

a ainnir i sról.

 

^ Top

« Diary III | Xolotl by Gabriel Rosenstock »